Smluvní podmínky poskytování služby praceblizko.cz

1.    Úvod

1.1    Společnost Milenium Projekt s.r.o., IČ: 08381887, se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, zapsaná 31. července 2019, spisová značka C 317740 u Městského soudu v Praze (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetového serveru praceblizko.cz, dostupného z internetových adres (URL) http://www.praceblizko.cz a http://www.prace-blizko.cz (dále jen „Server“) a mobilní aplikace praceblizko.cz (dále jen „Mobilní aplikace“), prostřednictvím kterého se mohou uživatelé Serveru a Mobilní aplikace (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) registrovat a vkládat soukromou i firemní inzerci a to vše za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).

2.    Popis služby praceblizko.cz

2.1.    Server a Mobilní aplikace praceblizko.cz slouží především inzerci nabídky a poptávky práce a inzerci nabídky a poptávky služeb a řemesel, ke vkládání informací a k prezentaci Uživatele, zveřejňování informací o aktivitách Uživatele a k vzájemné komunikaci Uživatelů (zájemců o práci, subjektů hledajících pracovníky, zájemců hledajících řemeslníka či službu a k nabídce řemesel a služeb), včetně prohlížení fotografií a profilů jiných Uživatelů. Server a Mobilní aplikace dále umožňují uživatelům sítě internet vyhledat konkrétního Uživatele (dále jen „Služba“).

3. Práva a povinnosti smluvních stran
 

3.1.    Využívat Službu mohou registrovaní i neregistrovaní Uživatelé. Registrovaným Uživatelem se rozumí uživatel, který je registrovaný ke službám poskytovaným Provozovatelem a který při registraci vyplnil své údaje.

3.2.    Neregistrovaní uživatelé jsou oprávněni Službu užívat pouze za účelem vyhledávání konkrétních Uživatelů, inzerátů, prohlížení profilů a inzerátů ostatních Uživatelů a čtení obsahu Služby a profilů Uživatelů, pokud je vkládající Uživatel vložil jako veřejné. Neregistrovaný Uživatel může pouze prohlížet veřejné údaje, které vložili registrovaní Uživatelé a zároveň je zpřístupnili ostatním Uživatelům. Neregistrovaný Uživatel nemůže vkládat žádné údaje a nemůže prohlížet kontaktní údaje.

3.3.    Kontaktovat ostatní Uživatele je oprávněn pouze registrovaný Uživatel, který na Službu vyplnil povinné údaje na svém profilu vytvořeném na Službě, případně nahrál svoji fotografii. Fotografie registrovaného Uživatele podléhá kontrole Provozovatele a musí zachycovat skutečnou podobu Uživatele, případně fotografie společnosti, jejích produktů a služeb.

3.4.    Služby jsou Provozovatelem Uživatelům poskytovány jak zdarma, tak dle platného ceníku služeb, a případně objednané hrazené reklamy, ke které však není třeba registrace na Službě.

3.5.    Uživatel není oprávněn do svých inzerátů a prezentací zahrnovat komerční reklamní sdělení mimo k tomu určený prostor. Do nadpisu a textu inzerátů Uživatel nesmí zadávat žádné kontaktní údaje ani www odkazy mimo k tomu určený prostor.

3.6.    Uživatel odpovídá za to, že obsahem textů a/nebo fotografiemi či jinými soubory zveřejněnými v rámci příspěvků Uživatele a/nebo profilu Uživatele nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Uživatele neodpovídá.

3.7.    V případě, že Uživatel zveřejní v rámci svých textů a/nebo profilu Uživatele fotografie, texty nebo jiné výsledky vlastní tvůrčí duševní činnosti, uděluje okamžikem zveřejnění tohoto obsahu v příspěvku a/nebo profilu Uživatele Provozovateli nevýhradní bezúplatnou licenci k užití fotografií, textů a jiných výsledků vlastní tvůrčí duševní činnosti, a to na dobu zveřejnění fotografií, textů nebo jiných výsledků tvůrčí duševní činnosti na Serveru a ke způsobům užití v souladu s určením Serveru a v souladu s těmito Podmínkami.

3.8.    Za obsah příspěvků zveřejněných na Službě odpovídá Uživatel. Uživatel je povinen zajistit, aby obsah příspěvků a jeho aktivity v rámci Služby byly v souladu s Podmínkami, Pravidly služby praceblizko.cz a práce-blizko.cz, dostupnými na internetové adrese (URL): http://www.praceblizko.cz/pravidla a  http://www.prace-blizko.cz/pravidla (dále jen „Pravidla“), právním řádem České republiky a aby nenarušovaly dobré mravy a/nebo veřejný pořádek. Provozovatel za obsah příspěvků Uživatelů a aktivity Uživatelů v rámci Služby nenese žádnou odpovědnost.

3.9.    Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, zprávy Uživatele a/nebo zamezit Uživateli přístup na Službu, pokud inzeráty, zprávy, texty a/nebo aktivity Uživatele v rámci Služby nejsou v souladu s těmito Podmínkami, Pravidly, právním řádem České republiky, narušují dobré mravy a/nebo veřejný pořádek, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

3.10.    Uživatel má právo své texty, fotografie a ostatní informace zveřejněné v rámci Službě kdykoliv smazat.

3.11.    Uživatel má právo svůj profil ze Službě kdykoliv odstranit, nebo prokazatelně požádat Provozovatele o jeho odstranění

3.12.    Provozovatel používá moderní technologie, přesto ale neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru a Mobilní aplikace. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů.

3.13.    Provozovatel není odpovědný za případnou ztrátu dat umístěných v systému Služby.

3.14.    Provozovatel je oprávněn odstranit příspěvky a profily Uživatelů, kteří dlouhodobě nevyužili Služby poskytované Provozovatelem prostřednictvím Serveru nebo Mobilní aplikace, a to bez náhrady.

3.15.    Na Službu nesmí Uživatel vkládat: texty s nenávistnými projevy a materiály, pornografické materiály a materiály se sexuální tematikou, ani odkazy na ně. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami, a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se také zavazuje, že zejména nebude:

 • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek nebo je jinak zneužívat,
 • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
 • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
 • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
 • pokoušet se získat přístup k těm částem stránekn které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
 • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.


3.16.    Službu nesmí používat, a tedy se ani na ní registrovat bez souhlasu odpovědného zástupce Uživatel mladší 15 let.

  1. Zpracování osobních údajů


4.1.   Provozovatel zpracovává jakožto správce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) osobní údaje fyzických osob - uživatelů aplikace (společně dále jen „osobní údaje“) typu jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefon, e-mail, datová schránka

4.2.     Provozovatel zpracovává osobní údaje za účelem (i) plnění této smlouvy, (ii) plnění právních povinností Provozovatele v oblasti daní a účetnictví a (iii) případného budoucího uplatnění a obrany svých práv a povinností.

•        Doba uchování osobních údajů činí 10 let od uzavření této smlouvy, nevyžadují-li příslušné právní předpisy dobu trvání delší.

•        Právním titulem zpracování dle jednotlivých účelů je: plnění smlouvy na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, plnění právní povinnosti na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení a oprávněný zájem na ochraně práv Provozovatele na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

•        Osobní údaje může Provozovatel zpracovávat prostřednictvím zpracovatelů v podobě dodavatelů účetních, IT, právních a jiných poradenských služeb, externích auditorů a dodavatelů zajišťujících poštovní a tiskové služby, či služby a dodávky související s předmětem plnění dle této smlouvy.

4.3.     Uživatel bere na vědomí, že jako subjekt osobních údajů má podle Nařízení zejména tato práva:

•vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Provozovatele

•právo na přístup = požadovat po Provozovateli informaci, jaké osobní údaje Provozovatel zpracovává,

•právo na omezení zpracování,

•právo na opravu nebo aktualizaci osobních údajů,

•požadovat po Provozovateli výmaz jeho osobních údajů; výmaz Provozovatel provede, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy Provozovatele,

•požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

•Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem: Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz;

•Na přenositelnost svých údajů;

•na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

 

  1. Užívání obsahu webových stránek


5.1 Veškerý obsah na těchto webových stránkách Služby, včetně textů, grafického provedení webových stránek Služby, grafiky, obrázků, fotografií nebo snímků vystavených na webových stránkách Služby, jakož i výběr a uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách Služby (dále jen „obsah“), podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (Autorský zákon), v platném znění (dále jen „Autorský zákon“). Majetková autorská práva k obsahu, jakož i k Webovým stránkám Služby, je oprávněn vykonávat pouze její provozovatel. Služba mojispoluzaci.cz je chráněna slovní a obrazovou ochrannou známkou.

5.2 Bez ohledu na výše uvedené, mohou být některé materiály, snímky, obrázky nebo texty vystavené provozovatelem na webových stránkách Služby (zejména ochranné známky, loga atd.) vlastnictvím třetích osob a mohou požívat ochrany podle příslušných právních předpisů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví svědčící těmto třetím osobám.

5.3 Každý Uživatel Služby je povinen se při jejich užívání řídit platnými právními předpisy České republiky, a zavazuje se, že bude vždy jednat v souladu s těmito právními předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno provozovatele Služby.

5.4. Obsah webových stránek Služby může Uživatel zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu výhradně pro své vlastní osobní, nekomerční účely, nebude-li v těchto Podmínkách ohledně některé části jejich obsahu uvedeno jinak.

5.5. Obsah Služby nesmí Uživatel jakkoli reprodukovat, upravovat ani nijak komerčně využívat, kromě Uživatelem vložených údajů, a kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách. Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele nesmíte zejména vytvářet databázi v elektronické nebo strukturované manuální podobě systematickým stahováním a ukládáním celého Obsahu nebo jeho libovolné části.

5.6. Při užívání Služby nesmí Uživatel narušovat bezpečnost, celistvost a obecně provoz Služby, užívat Služby pro přenos poškozujících souborů nebo se pokoušet proniknout do případných neveřejných částí Služby. Uživatel je povinen respektovat autorská práva provozovatele k webovým stránkám Služby a také práva třetích osob k materiálům a textům vystaveným provozovatelem na webových stránkách Služby (zejména ochranné známky, loga atd.), které jsou ve vlastnictví třetích osob a požívají ochrany podle příslušných zákonů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví; k těmto předmětům duševního vlastnictví nemá Uživatel žádná práva. S těmito předměty duševního vlastnictví nesmí Uživatel bez předchozího písemného souhlasu provozovatele jakkoliv nakládat.

 

 

  1. Omezení odpovědnosti


6.1 Obsah webových stránek Služby je určen pro veřejnost, tedy pro neregistrované i registrované Uživatele. Veškeré informace uvedené na této Službě jsou pouze informativní povahy a jsou určeny pro obecné využití. Některé z informací publikovaných na této Službě přebírá provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací, především neodpovídá za správnost informací dodanými třetími stranami, rovněž tak neodpovídá za obsah vložený NA Službu jejím Uživatelem.

6.2. Provozovatel Služby vynakládá maximální možné úsilí, aby zajistil spolehlivost a přesnost informací na Službě publikovaných, může však dojít k technickým či typografickým chybám. Tyto mohou být po jejich zjištění a podle uvážení provozovatele Služby opraveny podle jejich závažnosti.

6.3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním webových stránek Služby.

6.4. S ohledem na počet zdrojů, z nichž provozovatel Služby obsah získává, a vzhledem k povaze elektronické distribuce prostřednictvím internetu, neposkytuje provozovatel ohledně Webových stránek, Obsahu, softwaru nebo služeb, jež jsou k dispozici prostřednictvím webových stránek Služby (společně „Služby stránek“), žádné záruky. Služby a informace stránek jsou poskytovány „jak stojí a leží“ se všemi chybami a tak, jak jsou dostupné a jak byly Uživateli vloženy. V míře povolené příslušným zákonem provozovatel tímto odmítá veškeré záruky, podmínky nebo povinnosti jakékoliv povahy, zejména záruky způsobilosti pro určitý účel, výslovné nebo zákonné záruky či záruky nebo povinnosti týkající se přesnosti, včasnosti a úplnosti Obsahu a Služeb stránek.

 

  1. Odkazy


7.1. Webové stránky Služby obsahují mimo jiné i odkazy na jiné webové stránky provozované nezávislými třetími osobami („Stránky třetích osob“), a to buď přímo, nebo prostřednictvím rámců, či vložené Uživateli. Při návštěvě Stránek třetích osob by se měl Uživatel Služby seznámit s jejich podmínkami užívání. Provozovatel nenese odpovědnost za pravidla a postupy jiných subjektů ani za obsah a dostupnost propojených webových Stránek třetích osob a není jejich účastníkem a není účastníkem transakcí týkajících se zboží nebo služeb dostupných ze Stránek třetích osob a za takové transakce neponese žádným způsobem odpovědnost.

7.2. Webové stránky Služby mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované Provozovatele či jinak spojenými s provozovatelem (společně dále jen „Přidružené společnosti“ a „Stránky přidružených společností“). Při návštěvě Stránek přidružených společností byste se měli seznámit s jejich podmínkami užití.

 

 

  1. Publikace příspěvků a materiálů Uživatelů


8.1. Na webových stránkách Služby je možná publikace příspěvků Uživatelem, nebo na žádost Uživatele, případně na žádost od zadavatelů, a to do určených částí webových stránek – obvykle jde o články, zveřejňování akcí, fotografií, videa či hrazenou reklamu. Pro předání materiálů se obvykle použije webový formulář, případně bude s Provozovatelem dohodnuta jiná forma předání. Platí, že zadavatelé nesou plnou odpovědnost za zajištění souladu materiálů předaných k zařazení do webových stránek Služby s platnými právními předpisy. Za chyby nebo nepřesnosti v materiálech poskytnutých přispěvateli nenese provozovatel odpovědnost. Zadavatelé také nesou zodpovědnost za vypořádání autorských práv dodaných materiálů.

  1. Závěrečná ustanovení


9.1.    Věci těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Školství s.r.o. a příslušnou právní úpravou.
9.2.    Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby či služeb souvisejících se Službou či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a ukončit registraci na Serveru. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále Službu, má se zato, že přijímá tím změnu Podmínek.


V Praze dne 6.2.2021

Milenium Projekt s.r.o., IČ: 08381887, se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady

Kontaktní formulář

* takto označené položky jsou povinné
 

Ještě nemáte svůj účet ?

Registraci vyřídíte během minuty. Pokračujte klinutím na odkaz.

Registrovat